Advanced Algorithmic Trading

عنوان کتاب Advanced Algorithmic Trading
نویسنده Michael L. Halls Moore
انتشارات QuantStart
زبان انگلیسی
تعداد صفحه 626
فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.
آیا تمایل دارید هنگام انتشار مقالات و محصوات جدید به شما اطلاع داده شود؟
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید