Personal Finance with Python

عنوان کتاب Personal Finance with Python: Using pandas, Requests, and Recurrent
نویسنده Max Humber
انتشارات Apress
سال انتشار July 21, 2018
زبان انگلیسی
تعداد صفحه 136
امتیاز سایت آمازون 4.3/5
فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.
آیا تمایل دارید هنگام انتشار مقالات و محصوات جدید به شما اطلاع داده شود؟
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید