معامله‌گری بر بستر شبکه های اجتماعی

فاطمه جعفری مدیرعامل «سهامیاب» در دوره آموزشی ولث‌تک به تشریح سرفصل‌های زیر می پردازد:

معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارد؟

مهم‌ترین بازیگران این عرصه

آینده معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی

فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.