الگوریتم تریدینگ

حامد حدادی مدیرعامل «کوانت‌کن» در دوره آموزشی الگوریتم تریدینگ به تشریح سرفصل‌های زیر می پردازد:

الگوریتم تریدینگ به چه معناست؟

معرفی مهم‌ترین بازیگران این عرصه در جهان

روش‌های الگوریتم تریدینگ

چالش‌های الگوریتم تریدینگ در ایران

آینده الگوریتم تریدینگ

فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.