معامله‌گری بر بستر شبکه های اجتماعی

فاطمه جعفری مدیرعامل «سهامیاب» در دوره آموزشی ولث‌تک به تشریح سرفصل‌های زیر می پردازد:

معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارد؟

مهم‌ترین بازیگران این عرصه

آینده معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی

فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.
آیا تمایل دارید هنگام انتشار مقالات و محصوات جدید به شما اطلاع داده شود؟
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید