Python for Data Science Essential Training

عنوان دوره Python for Data Science Essential Training
مدرس Lillian Pierson
شرکت سازنده Lynda
زبان انگلیسی
زیرنویس انگلیسی
سایز 665 mb
فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.