صفحه اصلی انجمن ها معاملات الگوریتمی تحلیل تکنیکال با پایتون پاسخ به: تحلیل تکنیکال با پایتون

#10640
Admin bar avatarحمید برکند
مدیرکل

سلام
خطای Server is not found or not accessible به این معنی است که نام سرور اشتباه نوشته شده یا اینکه نام کاربری و پسورد اشتباه است و نمی تواند به دیتابیس وصل شود
اگر از فایل myConfig.py برای تنظیمات استفاده میکنید، خطهای زیر را مجدد بررسی کنید:

sql = ‘SQL+Server+Native+Client+11.0’ #sql19
server = ‘vaio\SQL19’
db = ‘ATS_Stage’
user = ‘sa’
pasw = ‘1’
نام سرور SQL و پسورد Sa خود را مجدد چک کنید که به درستی تغییر داده باشید

اگر از فایل myConfig.py استفاده نکرده اید این خط که مربوط به اتصال است را مجدد بررسی کنید:
engine = sqlalchemy.create_engine(‘mssql+pyodbc://%s:%s@%s/%s?driver=%s?charset=utf8’ %(c.user,c.pasw,c.server,c.db,c.sql))

به جای این بخش c.user,c.pasw,c.server,c.db,c.sql چک کنید که مقادیر به درستی وارد شده باشد.

اگر بررسی کردید و اطلاعات بصورت درست وارد شده بود، بررسی کنید که آیا با این مقادیر می توانید مستقیما به SQL Management وصل شوید یا خیر