۱- آشنایی با پایگاه داده ها

NOSQL برای متخصص داده

۲- یادگیری زبان برنامه نویسی

۳- جمع آوری داده ها

۴- مصورسازی داده ها

پیاده سازی BI برای داده های مالی

۵- تحلیل داده ها

تحلیل داده با یادگیری ماشین

۶- طراحی سیستم معاملاتی

طراحی استراتژی معاملات خودکار