معرفی نرم افزارهای کاربردی در طراحی سیستم معاملات الگوریتمی

ابزارهای مورد نیاز در دوره ها برای کار با SQL Server

SQL Server

Microsoft SQL Server 2019

SSMS

Management Studio 18.5

ابزارهای مورد نیاز در دوره ها برای کار با پایتون

سایر محیط هایی که می توان از پایتون استفاده کرد:

ابزارهای مورد نیاز برای کار با R