الگوریتم تریدینگ

حامد حدادی مدیرعامل «کوانت‌کن» در دوره آموزشی الگوریتم تریدینگ به تشریح سرفصل‌های زیر می پردازد:

الگوریتم تریدینگ به چه معناست؟

معرفی مهم‌ترین بازیگران این عرصه در جهان

روش‌های الگوریتم تریدینگ

چالش‌های الگوریتم تریدینگ در ایران

آینده الگوریتم تریدینگ

حامد حدادی - کوانت کن

بخش اول

بخش دوم

منبع: کنفرانس فین تک ایران، وب سایت راه پرداخت