استراتژی های معاملاتی

معامله گران از استراتژی های مختلفی به منظور خرید و فروش سهام استفاده می کنند:

ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل (ﺑﻨﯿﺎدی)

در این روش ارزش ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎدی، ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﺗﯽ، ارزش ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ در هنگام انتخاب:

   ۱- ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر

   ۲- ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ

   ۳- ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ

   ۴- ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎدی اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارزﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ

تحلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید.

در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

روش ﺗﺌﻮری ﻣﺪرن ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ (MPT)

این روش ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ یا ﺳﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ سهام است.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ بازده دﯾﮕﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در ﺑﺎزار رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد:

    ۱- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم و ﺗﮏ تک سهام

    ۲- ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ

    ۳- ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم (ﭘﺮﺗﻔﻮی)

    ۴- ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺗﻔﻮی و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻬﺎم

رابرت هاگن، نظریه مالی نوین را اینگونه توضیح می دهد:

ذرﺗﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ، وﻟﯽ ﮐﻨﮕﺮﻫﺎ ﻧﻪ. ذرت ﻫﺎ در ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻨﮕﺮﻫﺎ در ﻏﺮب. ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ دو ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎران ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

روش دوراندیشان

دور اﻧﺪﯾﺸﺎن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧﺪ.
دور اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه هر ماه مقداری از پس انداز خود را صرف خرید سهام می کنند.

روش Canslim

از دید Oneil.W، هفت ﻣﻌﯿﺎر وجود دارد که حرف اول آنها نام این روش را ایجاد می کند:

Current Quarterly Earning per Share) :C)
ﺳﻮد دوره ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آن ﮔﺎه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دریافت میشود.

Annual Earning per Share) :A)
ﺳﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۵ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرت وﺟﻮد رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺐ و دوره ای آﻧﮕﺎه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دریافت میشود

New Product, Management New High) :N)
اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﺎ آﺗﯽ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح ﮔﺮدد.

ﺑﻌﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در دوران ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

Supply Demand) :S)
ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎد و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﻮد و ﺟﻮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻌﻮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺪه ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

Leader) :L)
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺸﺮو در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ (RSI) استفاده کنید

Market Direction) :M)
جهت بازار را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮور ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
زﯾﺮا ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد Oneil.W ﺟﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﺷﺪ
اگر بین ۰ تا ۵۰ باشد سیگنال منفی و اگر بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد سیگنال مثبت برای خرید

موج سواری و سفته بازی

در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎرا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻤﻖ اﻧﺪک ، ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ روش ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺻﻔﻬﺎی ﮐﺎذب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻓﺮاد در ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارای ﮐﺜﺮت و ﻗﻠﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ