آموزش معاملات الگوریتمی

طراحی سیستم خودکار معاملات الگوریتمی ATS

( بزودی )

طراحی استراتژی معاملات خودکار

ایجاد سیگنال خرید و فروش براساس استراتژیهای تعریف شده

طراحی استراتژی براساس تحلیل تکنیکال، بنیادی، تحلیل اخبار و در نهایت ایجاد یک سبد براساس MPT

Technical Analysis

Machine Learning

تحلیل داده ها

( بزودی )

Machine Learning

یادگیری ماشین برای داده های مالی

بررسی اخبار و وضعیت تمام شرکتها

Python

Web Scraping

داده های بورس

Technical Analysis

طراحی تمام روش های تکنیکال معتبر

امکان تحلیل تکنیکال تمام شرکتها در زمان کوتاه

Python

Data Visualization

داده های بورس

مصور سازی داده ها

( بزودی )

BI

هوشمندسازی تجاری بر روی داده های بورس

طراحی DW از پایگاه داده بورس، ایجاد OLAP بروی آن، ساخت گزارشات Power BI و مشاهده گزارشات در مرورگر

SQL

داده های بورس

Data Visualization

مصورسازی داده های بورس با پایتون

طراحی گزارشات به منظور بررسی تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های مالی

Python

SQL

داده های بورس

جمع آوری و پاکسازی داده ها

داده های بورس

جمع آوری داده های بورس با زبان پایتون و تهیه بانک اطلاعاتی

جمع آوری داده های مالی ۲۰ سال اخیر بورس ایران با بروزرسانی خودکار روزانه

Python

SQL

Web Scraping

جمع آوری داده ها با زبان پایتون و تهیه بانک اطلاعاتی

آموزش راههای جمع آوری اطلاعات مالی، اخبار و… و هر داده ای که هنگام تحلیل به آن نیاز داریم از سایت های مختلف

Python

SQL

زبان های برنامه نویسی

Python

زبان پایتون برای دانشمند داده

برنامه نویسی با زبان پایتون برای کار با داده های مالی

آشنایی با پایگاه داده

آشنایی با پایگاه داده ها

MS SQL

SQL برای دانشمند داده

طراحی پایگاه داده های رابطه ای و کار با داده های مالی

ندارد

( بزودی )

NOSQL

NOSQL برای متخصص داده

طراحی پایگاه داده های غیر رابطه ای و کار با داده های مالی

ندارد