تحلیل تکنیکال

 

تحلیل تکنیکال (به انگلیسی: Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

منبع: ویکی پدیا

 

تحلیل تکنیکال با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید.

در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

انواع تحلیل تکنیکال

۱. اندیکاتورهای روندی Trend Indicators

اندیکاتورها ابزارهایی برای شناسایی روند هستند. این نوع پیش بینی نمیکند بلکه نوسانات را دنبال میکند و براساس تاریخچه نوسانات گذشته کار میکند.

انواع آن:

 • Moving Average
 • Average Directional Movement Index (ADX)
 • Bolinger Bands

 

۲. اندیکاتورهای حجمی Volume Indicators

برای تشخیص حجم معاملات استفاده می شود و از برآیند تعداد پوینتهای نوسانات استفاده میکند.

انواع آن:

 • Money Flow Index (MFI)
 • Volumes

 

۳. اندیکاتورهای بیل ویلیامز Bill William’s Indicator

برای تشخیص جا به جایی سطوح قیمتی روند استفاده می شود.

انواع آن:

 • Accelerator Oscillator
 • Alligator
 • Fractals

 

۴. نوسانگر نماها Oscillators

ابزاری برای تشخیص روند جاری و محدوده پیش خرید و پیش فروش. اسیلیتور از قیمت جلوتر حرکت میکند و برای پیش بینی استفاده می شود.

انواع آن:

 • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Stochastic
 • Commodity Channel Index (CCI)
 • MOMENTUM

میانگین موزون Moving Average

در این روش میانگین چند روز متوالی گرفته می شود و نقاط بدست آمده به هم متصل می شود در نتیجه از شدت نوسانات که ممکن است به دلایل کاذب ایجاد شده باشد کاسته می شود.

در این روش قیمت زیر نمودار بدست آمده فرصت خرید و بالای آن زمان فروش است.

گاهی از ترکیب چند میانگین موزون با روزهای متفاوت استفاده می شود مثلا اگر میانگین ۵ یا ۱۰ روزه، میانگین ۲۰ یا ۵۰ روزه را قطع کند و رو به بالا باشد سیگنال خرید و اگر رو به پایین باشد سیگنال فروش است.

 

در محاسبه میانگین موزون علاوه بر تعداد روزها ممکن است مقادیر هم در یک عدد ضرب شوند. از این جهت نیز انواع مختلفی دارند:

 • ساده (Simple) به داده ها وزن مساوی می دهند
 • نمایی (Exponential) و وزنی (Linear Weighted) که به داده های جدید وزن بیشتری می دهند
 • مثلثی (Tringlular) به داده های وسط سری وزن بیشتری می دهند

Average Directional Movement Index (ADX)

این اندیکاتور میانگین جهت یاب و برای تشخیص قدرت بازار استفاده می شود.

تقسیم بندی آن بصورت ۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰و ۱۰۰ است. مقادیر پایین تر از ۲۰ روندهای ضعیف و مقادیر بالاتر از ۴۰ روندهای قوی (صعودی یا نزولی) است.

نوار بویلینگر Bolinger Bands

نوارهای بولینگر بسیار قابل اطمینان است. در این اندیکاتور دو نمودار ایجاد می شود که قیمت ها در بازه بین این دو نوار نوسان میکنند.

درصورتی که نوارها به هم نزدیک شوند بازار بی حرکت است و اگر دور شوند بازار دارای حرکت است.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﺎ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

هیستوگرام MACD ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺧﻄوط MACD به دست می آید.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط MACD در ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام در ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام در ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،

اﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی در ﺣﺎل ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻋﮑﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام در زﯾﺮ ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دارد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،

روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﺶ اﺳﺖ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوش زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻂ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ (۱۲ و ۲۶ دوره ای)

 

شاخص قدرت نسبی  Relative Strength Index (RSI)

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری کرده و به عددی بین ۰ تا ۱۰۰ میرسد.

اگر به عدد ۷۰ برسد قیمت در وضعیت اشباع خرید (over bought) است و عدد ۳۰ به معنی در کف بودن سهم است.

Stochastic

این اندیکاتور از ﻧﻮع ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺑﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﯿﺶ ﻓﺮوش ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ

و بر این پایه ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ  اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ دور ﺑﺮوﻧﺪ (و ﺑﻠﻌﮑﺲ)

۲۰ درﺻﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﻓﺮوش ﺷﺪن ﻧﻤﺎد و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ

هرچه ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﺶ ﻓﺮوش (زیر ۲۰ درصد) ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎزار و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷد.

ورود به محدوده ۸۰ درﺻﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪن ﻧﻤﺎد و اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ

 

شاخص کانال بازار  Commodity Channel Index (CCI)

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ آﻣﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  -۱۰۰ تا +۱۰۰ است.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از پایین +۱۰۰ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه از ﺑﺎلا -۱۰۰ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺮوش اﺳﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐند.

ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ۲۰ روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

اﮔﺮ ﺑﺎزار روﻧﺪ دار ﺑﻮد ازﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد

اﮔﺮ ﺷﯿﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻢ وﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد  ﺑﺎزار ﺑﺪون روﻧﺪ اﺳت

ضرب آﻫﻨﮓ MOMENTUM

ﻧﻤﺎﮔﺮ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ. ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ را در ﺑﺎزار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و واﺣﺪ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ است

ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳت